กลับไปยังคำถาม สภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้คืออะไร?
ถามคำถาม

ในคำตอบ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ตอบกลับในคำตอบ

เพื่อส่งแจ้งเตือนให้กับคุณ และจะไม่แสดงบนเว็บไซต์