ผู้ติดตามของ จะยิ่งใหญ่

ALONE MAN

เกิดมาตัวเปล่า ตายไปตัวเปล่า จะเอาอะไรมากมายกับชีวิต.......

Mavericksrohan

ทำดีได้ดี ทำไม่ดีได้ไม่ดี

ไอ ดี.

ท า ง ม้ า ล า ย .