ผู้ติดตามของ Khanompang

Vvnuss

ประสบการณ์ในอดีต...ทำให้ปัจจุบัน ฉันเข็มเเข็ง

ไอ ดี.

ท า ง ม้ า ล า ย .

i am fun

we are i am fun อย่าเพียงแค่ "ฝัน" ต้อง "ลงมือทำ"