ผู้ติดตามของ คอแตก

ALONE MAN

เกิดมาตัวเปล่า ตายไปตัวเปล่า จะเอาอะไรมากมายกับชีวิต.......

ไอ ดี.

ท า ง ม้ า ล า ย .

หัวหน้าสมาคม อ่านอย่างเดียว ยังเสียวสุดๆ

อ้วนๆ...ไม่ล่ำ ถ้าจะให้ปล้ำ กรุณาอย่าเล่นตัว