คำถาม
ถามคำถาม

รับเช๊คแทนกันได้มั้ย

1 คำตอบ · +2 โหวต · 0 รายการโปรด · 31 อ่านแล้ว

ได้ หากมีการมอบอำนาจ

ให้ผู้นั้นลงนามรับเช็คแทน

แต่การขึ้นเงิน จะได้หรือไม่

มีหลายกรณีจ้ะ เช่น

ระบุว่าต้องนำฝากบัญชีของผู้ปรากฏรายชื่อเท่านั้น

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ ธุรกิจและการเงิน
ถามคำถาม